Het project Lyse
SAMEN TEGEN OVERSTROMINGEN

LYSE is een project dat in 2016 door Europa werd goedgekeurd in het kader van het programma voor grensoverschrijdende samenwerking Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen.

Door de klimaatverandering, veranderingen in het grondgebruik en de toenemende verstedelijking in de grensoverschrijdende gebieden langs de Leie en de IJzer, zijn de gemeenten in die gebieden steeds kwetsbaarder geworden voor overstromingen.

Het project LYSE wil een geïntegreerd beheer van het overstromingsrisico tot stand brengen door diverse grensoverschrijdende acties uit te voeren.

Het bewustzijn van het overstromingsrisico bij de plaatselijke bevolking verbeteren.

Op de website wordt een interactieve database met foto’s ontwikkeld (waarnemingscentrum voor overstromingen), alsook een educatief spel dat tot doel heeft aan te leren hoe gereageerd moet worden bij overstromingen.

bassin_retention_2_phalempin
Realiseren van retentiebekkens

langs de waterlopen die overstromingen veroorzaken, in een geest van grensoverschrijdende solidariteit tussen boven- en benedenloopse gebieden.

2_fascines_lutte _contre_les_ruissellements_St_Jans_Cappel
Realiseren van milieuvriendelijke waterbouwkundige voorzieningen

(heggen, fascines, poelen,…) stroomopwaarts van de stroombekkens, om afvloeiend water al bij de bron op te vangen en modderstromen, bodemerosie en overstromingen tegen te gaan.

Het Projectgebied
Mise en page

Voor de problematiek van de overstromingen is een grensoverschrijdende aanpak van essentieel belang, want waterlopen stoppen niet bij de grens.

De USAN is projectleider en er werd een grensoverschrijdend partnerschap opgezet om deze acties aan weerskanten van de grens uit te kunnen voeren.

Het partnerschap omvat de volgende spelers: de Provincie West-Vlaanderen, de Provincie Henegouwen, de ‘Communauté de Communes de Flandre Intérieure’, INAGRO, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), SYMSAGEL, de ‘Chambre d’Agriculture Nord’ – Pas de Calais en de ‘CLE du SAGE de l’Yser’.

Hebt u een gebeurtenis waargenomen die verband houdt met een overstroming?

Doe mee aan ons project!

In het kader van het project nodigen we u uit om deel te nemen aan een uniek experiment rond het in kaart brengen en inventariseren van alle waarnemingen en informatie in verband met overstromingen, met als doel een database samen te stellen van waarnemingsgegevens over wateroverlast en overstromingen.