Onze partners
EEN GLOEDNIEUW EUROPEES PROGRAMMA GEDRAGEN DOOR EEN GRENSOVERSCHRIJDEND PARTNERSCHAP
logotype USAN

De ‘Union Syndicale d'Aménagement hydraulique du Nord’ (USAN) is een ‘syndicat mixte’ (‘gemengde intercommunale’) van de Regio Hauts de France, waarbij 117 gemeenten zijn aangesloten, alsook de ‘Communauté de Communes des Hauts de Flandre’ (CCHF). Haar bevoegdheden omvatten waterbouwkunde, deelname aan de ‘Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux’ (Waterinrichtings- en beheerplannen - SAGE) en de bestrijding van invasieve soorten.

De USAN is verantwoordelijk voor de oeverinrichting en het onderhoud van de rivierbeddingen van een netwerk van waterlopen, die vermeld worden in een bijlage bij haar statuten. De organisatie zorgt ook voor de aanleg, de werking en het onderhoud van sommige types waterbouwkundige voorzieningen die noodzakelijk zijn om overstromingen tegen te gaan en/of om de natuurlijke watersystemen te herstellen.

logo_provincie_west_vlaanderen

De Provincie is een openbaar bestuur met vele bevoegdheden. Het Interreg V-project lyse situeert zich binnen de bevoegden die ze uitoefent als waterlopenbeheerder; waar ze verantwoordelijk is voor het beheer van de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie.

Als je alle deze waterlopen na elkaar zou plaatsen dan kom je uit op een totale lengte van meer dan 3600 km. Hiervan staan de polderbesturen in voor het beheer van circa 1300 km waarvoor ze vergoed worden door de provincie.

In totaal zijn er 5542 km aan onbevaarbare waterlopen en 376 km aan bevaarbare waterlopen. De provincie West-Vlaanderen heeft bijgevolg uitgebreide bevoegdheden inzake integraal waterbeheer en heeft hier hiervoor een budget van gemiddeld jaarlijks 11.500.000 euro .

Het beheer van deze waterlopen wordt op een geïntegreerde manier uitgevoerd. Hiermee wordt bedoeld dat naast het verzekeren van een vlotte waterafvoer – met het oog op het vermijden van overstromingen - er ook volop aandacht is voor het verbeteren van de biodiversiteit en de waterkwaliteit van onze aquatische systemen. Dit geïntegreerd waterbeheer vertaalt zich in twee grote luiken: onderhoud van het waterlopennetwerk en de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden.

logo-HIT copie 2

Hainaut Ingénierie Technique (H.I.T.)  beheert de onbevaarbare waterlopen van 2e categorie in de provincie Henegouwen, dat wil zeggen meer dan 1565 kilometer, met als doel het vinden van oplossingen in het kader van de strijd tegen overstromingen en het beheer op technisch vlak van de waterlopen. Wij bieden ook onze hulp bij het beheer van de waterlopen van 3e categorie, dat wil zeggen meer dan 1059 km.

In het kader van de strijd tegen overstromingen is Hainaut Ingénierie Technique (H.I.T.) verantwoordelijk voor de studies die beginnen met diverse landmetingen van de waterlopen en de beschrijving van de technische kenmerken van de aanwezige werken om vervolgens de werkzaamheden te bepalen die noodzakelijk zijn om de overstromingsverschijnselen in deze gebieden op termijn weg te werken. Daarvoor zijn werken nodig, meestal stuwwerken (opvangbekkens, tijdelijke overstromingsgebieden ...). Het ontwerp en de uitvoering van deze werken worden gevolgd door ons team van ingenieurs, zonder de uitvoering van vastgoedtransacties te vergeten die behandeld worden op basis van het concept van openbaar nut, alsook de opvolging van de complexe administratieve procedures voor vergunningen, toelatingen, adviezen, overleg, enquêtes, enz.

logo_inagro_177x100

Al 60 jaar is Inagro expert in onderzoek en advies in land- en tuinbouw. Innovatie, diversificatie en duurzaamheid zijn sleutelwoorden voor het praktijkgerichte onderzoek op maat van de land- en tuinbouwer. Met advies en persoonlijke begeleiding helpen we landbouwers in de uitbouw van hun bedrijf. Met onderzoek naar nieuwe teelten en technieken is Inagro een innoverende kracht in de sector. Rendabiliteit en respect voor de natuurlijke omgeving zijn daarbij basisvoorwaarden. 

LOGO CCFI OK

De gemeenschap van gemeenten van binnenste Vlaanderen (CCFI) is een overheidsinstelling van intergemeentelijke samenwerking, die op het gebied van 630 km2 50 gemeenten verenigt. De gemeenschap van gemeenten ligt in Noord-Frankrijk tussen Duinkerke, Sint-Omaars, de Europese metropool van Rijsel en België. Ze werd in januari 2014 opgericht met de opdracht om samenhang aan de ruimtelijke ordening te brengen. De hoofduitdaging voor de komende jaren is de aantrekkelijkheid van het gebied te bevorderen met de bescherming van het leefklimaat. De CCFI bereidt voor een intergemeentelijke stedenbouwkundig plan om richtsnoeren voor ruimtelijk beheer en algemene regels voor bodembedekking in de 50 gemeenten nader te bepalen.

De CCFI helpt ook de ondernemingen om aan ze behoeften te voldoen en zo meer rijkdom en werkgelegenheid in de binnenste Vlaanderen te creëren.

De CCFI is bekwaam op vele andere gebieden zoals gemeentereiniging en diensten aan de bevolking voor alle leeftijdsgroepen. Ze maakt deel uit van het dagelijks leven van de 103 000 inwoners beetje bij beetje, in nauwe samenwerking met de lid-gemeenten. Het doel is hoofdzakelijk op het platteland de leefkwaliteit permanent te verbeteren.

flandersstateoftheart-(1) copie 2

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) werkt aan de verbetering van het milieu in Vlaanderen.

De missie van VMM is het implementeren van een milieubeleid dat water- en luchtverontreiniging voorkomt, vermindert en elimineert. VMM stelt ook verslagen op over de toestand van het milieu en evaluaties van het geïntegreerde waterbeleid.

logo_sage_yser_vecteur_eps

Het ‘Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux’ (SAGE) is een planningsinstrument dat tot doel heeft:

- De watervoorraden op evenwichtige en duurzame wijze te beheren;
- De vervulling van de diverse behoeftes aan water en de ontwikkeling van de diverse gebruiksmogelijkheden (drinkwater, industrie, landbouw,…) te laten samengaan met de bescherming van de watersystemen.

Het is gebaseerd op de uitdrukkelijke wens om overleg te plegen met de plaatselijke spelers. Met dat doel brengt het aanwonenden, gebruikers en plaatselijke overheden bij elkaar in een samenhangend gebied rond een gemeenschappelijk project, namelijk voldoen aan de behoeftes van iedereen door de kwaliteit van de natuurlijke watersystemen te verbeteren. De ‘Commission Locale de l’Eau’ is de instantie waarbij al die betrokkenen aangesloten zijn.

SAGE_lys_sym

Het “Syndicat Mixte pour le SAGE de la Lys” (SYMSAGEL) is het operationele instrument van het SAGE. Als zodanig beschikt het over rechtsbevoegdheid en kan het zich dus voorzien van een budget en van personele middelen, en kan het als opdrachtgever optreden van de studies van het SAGE.

Het werd opgericht bij prefectoraal besluit van 22 december 2000. Bij prefectoraal besluit van 28 december 2009 werd SYMSAGEL erkend als “Etablissement Public Territorial de Bassin” (territoriale openbare instelling voor bekkenbeheer) en werd het aldus de EPTB-Lys.

Dit label verleent het de legitimiteit die wordt voorgeschreven door artikel L213-2 van het Milieuwetboek om in eigen naam en binnen het stroomgebied van de Leie de preventie van overstromingen te organiseren, alsook het evenwichtige beheer van de watervoorraden en het behoud en het beheer van de waterrijke gebieden.

De EPTB-Lys bestaat op 01/01/2017 uit een afzonderlijke gemeente (Armentières) en uit 9 “Etablissements Publics de Coopération Intercommunale” (EPCI - openbare instellingen voor intercommunale samenwerking).

SYMSAGEL draagt het „Programme d'Actions de Prévention des Inondations du bassin versant de la Lys” (PAPI Lys - Actieprogramma tot preventie van de overstromingen in het stroomgebied van de Leie) sinds 2002:

- PAPI 1 (Plan Bachelot): 2002-2007;
- PAPI 2: 2007-2013;
- Intentieverklaring PAPI 3: 2016-2017;
- Volledig PAPI 3: in onderzoek.

LOGOS_interdepartement_nord_pas_de_calais-2016-RVB

De Chambre d’Agriculture Nord Pas de Calais is een openbare instelling ten dienste van boeren en plattelandsactoren in Nord Pas de Calais.

Ze wordt beheerd door een vergadering van 69 leden, die voor 6 jaar wordt gekozen door de 85.500 belanghebbenden uit de landbouw- en agrovoedingssector in het gebied.

De Chambre d’Agriculture levert al meer dan dertig jaar een bijdrage aan de strijd tegen afvloeiing en tegen erosie van landbouwgrond. Ze doet dit sinds 1980 voor het departement Pas de Calais en sinds 2006 voor het departement Nord.

In samenwerking met de Conseils Généraux van Nord, van Pas de Calais en met de Agence de l’Eau Artois – Picardie is een goed functionerende methodiek opgezet; de Chambre d’Agriculture stuurt het technische kader voor het realiseren en onderhouden van de kunstwerken, en dit altijd op basis van de vrijwillige medewerking van de boeren en in samenwerking met de gespecialiseerde ambtenaren die zich bezighouden met de stroombekkens in deze zone van het werkgebied van USAN.
In de departementen Nord en Pas de Calais zijn al bijna 2.900 voorzieningen gerealiseerd (heggen, fascines, grasstroken).