Deze website is eigendom van USAN,

USAN
5 rue du Bas
CS70007
Radinghem en Weppes
59481 HAUBOURDIN CEDEX

De directeur van de publicatie van de website is de heer Mathieu PARAT – Direction de la Prévention des Inondations bij USAN.

CREDITS

Foto’s : USAN : www.usan.fr

Grafisch ontwerp en realisatie van de website: communicatiebureau : Amalgame, communicatiebureau 360° – 777 route de Strazeele – 59190 CAESTRE – www.amalgame.fr.

Hosting : Aqueos

Naam van de hostingprovider : Aqueos
Adress : 1, rue Albert Einstein CHAMPS SUR MARNE – 77447 Marne la vallée cedex 2

Deze website is gemaakt met behulp van het open source platform WordPress.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Reproductie van deze website of een deel ervan op papier of met elektronische middelen, online of offline, of het gebruik van de inhoud ervan voor enig doel is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van USAN. Evenzo kan zonder uitdrukkelijke toestemming van de firma AMALGAME geen manifeste kopie van het webdesign of de technische architectuur van de website gemaakt worden.

  1. Reikwijdte van de inhoud en verantwoordelijkheden van de firma. De documenten en de informatie op de website worden uitsluitend ter informatie aangeboden en USAN kan er niet verantwoordelijk voor worden gesteld.
  2. Alle inhoud die door een Internetgebruiker op de website wordt geplaatst via een formulier voor het indienen van een waarneming op het waarnemingscentrum voor overstromingen (informatie, foto’s, video’s), wordt eigendom van USAN. Die inhoud kan dus worden gebruikt voor de website http://lyse.preprod-mpl.com en voor alle activiteiten van USAN, met name in de betrekkingen met haar partners (Interreg-project Lyse), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of bepaald.
  3. USAN behoudt zich het recht voor om alle inhoud die door de gebruikers van de website geplaatst wordt, te modereren.
  4. USAN informeert de gebruikers dat elke bewering of toerekening van een feit die de eer of goede naam schendt van de persoon of instantie aan wie het feit wordt toegeschreven, laster is. Het op een blog plaatsen van commentaar dat eerrovend, lasterlijk, beledigend of racistisch is  ten aanzien van een persoon, kan strafrechtelijk worden vervolgd. Personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over een minderjarige zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de door hun kind veroorzaakte schade. Bovendien kan vanuit strafrechtelijk oogpunt de minderjarige die tot oordeelkundig handelen in staat is, gestraft worden met strafrechtelijke sancties.
  5. Deelname aan een blog in welke hoedanigheid dan ook door een minderjarige is niet neutraal en moet begeleid worden door de ouders of meer in het algemeen door de wettelijke vertegenwoordiger.
  6. Internetgebruikers zijn verantwoordelijk voor het bezit van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten of, bij gebreke daarvan, van de machtigingen en licenties met betrekking tot de elementen (zoals, maar niet beperkt tot, grafische, tekstuele, audio- of audiovisuele creaties) die zij van plan zijn te gebruiken, te verspreiden of te publiceren op de website http://lyse.preprod-mpl.com, en wel zodanig dat USAN in dit opzicht niet aansprakelijk kan worden gesteld.
  7. Indien, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, USAN erover geïnformeerd zou worden dat enige inhoud duidelijk vervalst of illegaal is, dan zou die inhoud onmiddellijk worden verwijderd, zonder dat USAN aansprakelijk kan worden gesteld om welke reden dan ook.

PRIVACY EN BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De op deze website verzamelde informatie is onderhevig aan computerverwerking en moderering om tegemoet te komen aan statistische behoeften en aan uw verzoeken om documentatie of informatie. De ontvangers van de gegevens zijn uitsluitend gemachtigde werknemers van USAN en verantwoordelijken van het Interreg-project Lyse.

RECHT VAN TOEGANG EN VAN RECTIFICATIE

Overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake de bescherming van persoonsgegevens en de Europese richtlijn nr. 95/46 van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, hebben de personen die op de website zijn ingelogd, recht op informatie, verzet, toegang tot en rectificatie van gegevens die hen betreffen.

Dit recht kan worden uitgeoefend op het volgende adres : contact@interreg-lyse.eu

USAN
5 rue du Bas
CS70007
Radinghem en Weppes
59481 HAUBOURDIN CEDEX