1. De documenten en de informatie op de website worden uitsluitend ter informatie aangeboden en USAN kan er niet verantwoordelijk voor worden gesteld.

2. Alle inhoud die door een Internetgebruiker op de website wordt geplaatst via een formulier voor het indienen van een waarneming op het waarnemingscentrum voor overstromingen (informatie, foto’s, video’s), wordt eigendom van USAN. Die inhoud kan dus worden gebruikt voor de website http://lyse.preprod-mpl.com en voor alle activiteiten van USAN, met name in de betrekkingen met haar partners (Interreg-project Lyse), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of bepaald.

3. USAN behoudt zich het recht voor om alle inhoud die door de gebruikers van de website geplaatst wordt, te modereren.

4. USAN informeert de gebruikers dat elke bewering of toerekening van een feit die de eer of goede naam schendt van de persoon of instantie aan wie het feit wordt toegeschreven, laster is. Het op een blog plaatsen van commentaar dat eerrovend, lasterlijk, beledigend of racistisch is  ten aanzien van een persoon, kan strafrechtelijk worden vervolgd. Personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over een minderjarige zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de door hun kind veroorzaakte schade. Bovendien kan vanuit strafrechtelijk oogpunt de minderjarige die tot oordeelkundig handelen in staat is, gestraft worden met strafrechtelijke sancties.

5. Deelname aan een blog in welke hoedanigheid dan ook door een minderjarige is niet neutraal en moet begeleid worden door de ouders of meer in het algemeen door de wettelijke vertegenwoordiger.

6. Internetgebruikers zijn verantwoordelijk voor het bezit van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten of, bij gebreke daarvan, van de machtigingen en licenties met betrekking tot de elementen (zoals, maar niet beperkt tot, grafische, tekstuele, audio- of audiovisuele creaties) die zij van plan zijn te gebruiken, te verspreiden of te publiceren op de website http://lyse.preprod-mpl.com, en wel zodanig dat USAN in dit opzicht niet aansprakelijk kan worden gesteld.

7. Indien, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, USAN erover geïnformeerd zou worden dat enige inhoud duidelijk vervalst of illegaal is, dan zou die inhoud onmiddellijk worden verwijderd, zonder dat USAN aansprakelijk kan worden gesteld om welke reden dan ook.

PRIVACY EN BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De op deze website verzamelde informatie is onderhevig aan computerverwerking en moderering om tegemoet te komen aan statistische behoeften en aan uw verzoeken om documentatie of informatie. De ontvangers van de gegevens zijn uitsluitend gemachtigde werknemers van USAN en verantwoordelijken van het Interreg-project Lyse.

RECHT VAN TOEGANG EN VAN RECTIFICATIE

Overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake de bescherming van persoonsgegevens en de Europese richtlijn nr. 95/46 van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, hebben de personen die op de website zijn ingelogd, recht op informatie, verzet, toegang tot en rectificatie van gegevens die hen betreffen.

Dit recht kan worden uitgeoefend op het volgende adres : contact@interreg-lyse.eu

USAN
5 rue du Bas
CS70007
Radinghem en Weppes
59481 HAUBOURDIN CEDEX